பக்கங்கள்

வியாழன், 19 ஆகஸ்ட், 2010

ஐந்தாம் திருவிழா - கந்தா தமிழன் துயர் தீர்க்க ஓடிவாபொதுவாக சினிமா பாடல்களில் தான் பொப்இசைப் பாடல்கள் வருவது உண்டு ஆனாலும் பக்தி பாடல்கள் பொப் இசையில் பக்திப் பாடல்கள் பாடப்படுவது குறைவென்றே சொல்ல முடியும் . அந்த வகையில் இலங்கையின் பொப் இசை சக்கரவர்த்தி என்று எல்லோராலும்